4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Szódaház u. 4-6.

Központi Telefonszám: +36 42 78 37 36

Rólunk

Bemutatkozunk:

 

Bemutatkozunk
Míg megnövök” Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány a kisiskolások képességfejlesztéséért Akkreditált Kiváló Tehetségpont

A Míg Megnövök Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány megalakulása óta különös figyelmet fordít a különböző képességű, a szárnyaló (tehetséges) és a lemaradó gyerekek egy közösségben történő fejlesztésére, miközben azt a tanulási folyamat segítéseként, irányításaként értelmezi. A különböző programjai során az eltérő kultúrájú vagy intellektuális képességű gyerekek is játszani tudnak egymással, miközben valódi tanulást, ismeretszerzést, problémamegoldást végeznek, fejlődnek alapképességeik, személyiségjegyeik. Programjainkat a mai szakmai, pedagógia és pszichológiai követelményeknek megfelelően igyekszünk összeállítani, amely egyúttal magában rejti a legjobb játékok kellékeit, többek között a titkot, a kihívást és az alkotó örömöt egyaránt. Változatos témái a gyerekek ismeretszerzéséhez nélkülözhetetlen motivációs erővel bírnak és eltérő alapképességeket mozgósítanak. A különböző típusú és nehézségű feladatok, problémamegoldások lehetővé teszik, hogy más-más érdeklődésű és képességű gyerekek is sikerélményhez jussanak. A programok sokszínűsége, többrétegűsége alkalmasak a differenciálásra, a különböző tantárgyak integrálására, amelyek így válnak a korszerű pedagógiai törekvések alapköveivé.

1.1. Az alapítvány célja:
Az alapítvány megalakulásakor célul tűzte ki a kisiskolások képességének kibontakoztatását, tehetségekkel való intenziv foglalkozást, a tanulók személyiségének fejlesztését, illetve bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő gyermekek, felzárkózását.

1.2. Programjaink:
      - Nyári napközi
      - Nyári tábor
      - Mesterkurzus
      - Tanulmányi versenyek
      - Tanulószoba

1.3. Tevékenységeink: 
      - Matekguru Kárpát-medencei matematikai csapatverseny
      - Ragadj tollat! Kárpát-medencei versíró pályázat
      - Rigó énekeljen! Kárpát-medencei környezetvédelmi csapatverseny
      - Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 
      - TEHETSÉGNAP szervezése
      - Hetedhét Határ Legjobb Kis Nyelvésze 
      - Nyári tábor, nyári napközi a Nyírség tehetséges és/vagy hátrányos helyzetű gyermekei számára
      - Bursza A bursza szó a nyíregyházi és környékbeli fiatalok hétvégi elfoglaltságának, közös szórakozásának, társas összejöveteleinek helyi, hagyományos elnevezése. A tradíció szerint a ráérő fiatalok összejöttek egy-egy családnál, a bokortanyák valamelyikén, s ott töltötték az időt közös tanulással, játékkal, tánccal, énekléssel, különböző életkorú csoportú fiatalok egy helyen, de akár elkülönült csoportokban.

1.4. Nevelési elveink:
      - Annak tudatában, hogy minden gyermek egyszeri és egyedi, különös önálló személyiség, minden gyermek egyéni bánásmódot, saját fejlődési ütemének megfelelő differenciált fejlesztést igényel, mely minden érte tevékenykedő felnőtt számára kötelező érvényű.
      - Hisszük, hogy csak a nyugodt, derűs, szeretetteljes, légkörben felnövekvő gyermekből válik boldog, kiegyensúlyozott, másokat megértő, nyitott, segítőkész, aktív és kreatív ember
      - Feladatunknak és egyben kötelességünknek tekintjük hogy az együtt töltött idő minden pillanatában érezze minden gyermek, hogy érdeklődésének megfelelően tevékenykedhet úgy, hogy tevékenykedése a legnagyobb örömet okozza saját maga és környezete számára.

1.5. Programjaink jellemzői:
      • Változatosak, újszerűek, folyamatosan egy tevékenységi körhöz kapcsolódóak, de egyben egyediek is.
     • Ellenőrizhetők
     • A pedagógusaink a részmozzanatokat és az eredményeket folyamatosan nyomon követik, motiválják, értékelik, jutalmazzák a gyerekeket
     • Minél több család mozgósítását célozzuk meg
     • Programjaink összeállítása szakszerű, rugalmas
     • Erősítik az intézményi kapcsolatokat, fokozzák azok nyitottságát, segítik a tapasztalatszerzést
     • A tevékenységi kör bővítésénél maximálisan figyelembe veszik a résztvevők érdeklődési körét
     • Magukban hordozzák a továbblépés lehetőségét, szükségességét.
     • Szakmailag, módszertanilag elismertek, - helyileg és országosan támogatottak.

1.6. Programjainkkal az alábbiakban járulunk hozzá a gyerekek tehetséggondozásához:
      - Inspirálják a cselekvésben megnyilvánuló gondolkodási műveleteket, 
amivel hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek eljussanak az absztrakt műveletek és összefüggések megértéséhez.
      - Sokszínű tevékenység közben a gyermeknek gyakran kell átkapcsolnia a különböző csatornákról - pl. látás, mozgás, stb. - s ezzel nagyfokú rugalmasságra ösztönözik őket.
      - Munkamódra, feladatmegoldó stratégiára tanítják a gyermeket, melynek középpontjában a problémamegoldás áll.
      - A feladatok választhatóságának biztosításával hozzájárulnak a gyermek igényszintjének fejlesztéséhez.
      - Páros és csoportmunka alkalmasságával eszközt nyújtanak a kooperatív képességek fejlesztéséhez
A foglalkozások középpontját jelentő játék megteremti az értelmi és társas-érzelmi fejlődés-fejlesztés egységét, miközben a belső motivációra épít.

1.7. Módszereink:
Annak tudatában, hogy a nevelésben a leghatékonyabb módszer a személyes példamutatás, ezért szemléleti-módszertani segítséget igyekszünk adni a családoknak abban, hogy hogyan gazdagíthatják, mélyíthetik a gyermek és természeti-társadalmi környezetük kapcsolatát, hogyan erősíthetik a pozitív attitűdöket.
Céljaink elérésére számítunk a gyermekek részvételére a program tervezésében, megvalósításában, és értékelésében is. Ehhez a gyermekek életkorának megfelelő, tapasztalatokon nyugvó megismerési módszereket sajátíttatunk el. 
Tapasztalatgyűjtés keretében foglalkozunk: az ember – természet - társadalom kapcsolat értelmezésével, amely kapcsolat nem a természet feletti uralmat jelenti, hanem felelősséget világunk épségének, szépségének megőrzéséért. 
Az alkalmazott módszertani elemek rövid leírása: 
      - Annak tudatában, hogy a konkrét tapasztalás igénye a 6-14 éves gyermek értelmi-tanulási sajátosságaihoz illeszkedő tanítási elv, működésünkben a konkrétság a meghatározó módszer.
      - A képességfejlesztés összekapcsolása a tanuló fejlődését befolyásoló érzelmi, motivációs tényezők megerősítésével. (Pozitív énkép kialakítása, megismerés örömének felfedeztetése, gyermekek együttműködését igénylő tevékenységek szervezése.)       - Az iskolás gyermek kulcskompetenciáinak alakítása és fejlesztése életszerű és élményszerű személyes tapasztalatokhoz juttató módszerekkel. (önkifejezés, gyűjtőmunka, szituációs játék, kísérletezés, projektmunka, csoportos tevékenység.)

 

Jövõképünk:

 

1.2. Jövõképünk: Elõ kívánjuk segíteni, hogy a kisiskolások: 
     - gondolkodásmódja fejlõdjön, pozitiv irányba változzon a természethez, a környezethez való viszonya, a fenntartható és az elvárható biztonság igényeinek megfelelõen formálódjék, 
     - a magyarságtudatukat megõrizve váljanak európai polgárrá 
     - azon képességeinek fejlesztését, amelyek segítségével felkészülhetnek az önálló ismeretszerzésre. 
     - rávezetni, megtapasztaltatni és elérni, hogy a tanulás az ismeretek megszerzése örömet, szabadságot, szellemi élményt jelentsen, és sikerélményekhez juttasson. 
     - közösségi szervezéssel, vasárnapi iskolával, tehetség gondozó táborok szervezésével, vagy mûködésének támogatásával hozzájárulni, hogy olyan autonóm személyiségekké váljanak, akik képesek feladataik maradéktalan teljesítésére, miközben önmagukkal belsõ harmóniában, környezetükkel lelki egyensúlyban élnek 
     - Támogatjuk: 
          o a pedagógusok munkáját, hogy tanítványaikkal részt vehessenek levelezõ vagy internetes tanulmányi versenyeken, mellyel a tehetséggondozást, a kisiskolások kompetencia alapú tudásának fejlesztését segítjük. 
          o azt az összefogó munkát, amely lehetõvé teszi, hogy a tanulók lehetõ legszélesebb köre részt tudjon venni versenyeken és ott sikereket érjen/érhessen el családjuk esetleges hátrányos helyzetének ellenére is. 

 

Tevékenységünk :

 

Tevékenységünk részletezve:
Alapvetés: a résztvevő gyermekek kulcskompetenciáinak fejlesztése kreatív és támogató közegben.
Az alapítvány megalakulása óta folyamatosan szervez kompetenciafejlesztő színvonalas programokat, versenyeket, mesterkurzusokat és táborokat, melyek helyszíne a festői Sóstófürdő.

 

1.1. Matekguru Kárpát - medencei matematikai csapatverseny
A tehetségfejlesztés, versenyzés során azt tekintjük a legfontosabb feladatunknak, hogy élet közelbe tudjuk hozni az elvont matematikai ismereteket. A matematikai logika más tartalmi területeken való felhasználásával, eredményesen tudjuk fejleszteni a tanulóink problémaazonosító és - megoldó képességeit, és fel tudják használni a matematika eszköztárát a legkülönfélébb hétköznapi jelenségek modellezésére. 
A versenyt az általános iskolák 1-8. osztályai részére hirdetjük meg. A vetélkedőre évfolyamonként négyfős csapatok jelentkezését várjuk.

1.2. Ragadj tollat! Kárpát – medencei versíró pályázat
A tevékenység célja: A már meglévő intellektuális képességek, (fejlett anyanyelvi képességek), speciális képességek (előadói tehetség, színészi képesség, műértői, kritikai, írói, képesség) valamit a kreativitás (ötletgazdaság, merészség, problémahelyzetekben új megoldások találása) és a feladat iránti elkötelezettség további fejlesztése.

1.3. Rigó énekeljen! Kárpát-medencei környezetvédelmi csapatverseny
Célunk annak tudatosítása, hogy az egyén és környezete szoros kölcsönhatásban van. Az ember és valamennyi élőlény a bioszféra részét képezi. Az élőlényekre nemcsak a környezeti tényezők és más élőlények hatnak, hanem maguk is hatást gyakorolnak környezetükre. Versenyünk a fenntartható fejlődés (ökológiai lábnyom) és az elvárható biztonság igényeinek megfelelően törekszik formálni a tanulók gondolkodásmódját, természethez való viszonyát. Megismerteti a gyerekeket az egészséges életmód, valamit a tudatos vásárlás fontosságával, segiti őket a környezettudatos magatartás kialakulásában

1.4. Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa TEHETSÉGNAPPAL

Hetedhét Határ matematikai egyéni versenyünkön az általános iskolák tanulói vehetnek részt, évfolyamonkénti bontásban. A verseny során a tanulók az interneten keresztül tölthetik le a feladatsorokat.


1.5. Hetedhét Határ Legjobb Kis Nyelvésze 
Hetedhét Határ magyar nyelvi egyéni versenyünkön az általános iskolák tanulói vehetnek részt, évfolyamonkénti bontásban. A verseny során a tanulók az interneten keresztül tölthetik le a feladatsorokat. 

1.6. Nyári tábor, szünidei napközi:
Élményalapú készség- és képességfejlesztő szakkörök várják a gyerekeket.


1.7. A MIME természetkutató túrák
Jelmondatunk: Én is a természet része vagyok! Vigyázz RÁM!

Alapelvünk: A környezettudatos magatartás, a környezeti nevelés élethosszig tartó folyamat, mely születésünktől az életünk végéig tart. 

Programunk: „Az ember nem ura, hanem része a természetnek!” 
„Létezni, vagy birtokolni?” alternatívából a létezés választása, a külsőségekben szerényebb, belső értékeiben gazdag életre való törekvés. 

1.8. Bursza címen az alábbi programokat kínáljuk:
      - „A Csodaszarvas nyomában - (H)Ősmagyarok” 
      - Kreatív technikák műhelye
      - Szép szó- nyelvi kompetenciák fejlesztéséért
      - „Logikaszinó” matematikai kompetencia területek fejlesztéséért
      - Táblajátékok
      - „Hogy a tücsök ne váltson hangszert”- környezetvédelem
      - Az vagy amit megeszel! egészség és életvitel.
      - Sport és játék minden nap!

1.9. Az értékelés rendje, programjaink kommunikálása
Értékelésünket folyamatos minőségbiztosítást megoldó kommunikációs rendszerünk segíti. 
Ilyenek: külső és belső ellenőrzés (külső és belső auditálás), referenciagyűjtés, megelégedettséget vizsgáló kérdőívek.