4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Szódaház u. 4-6.

Központi Telefonszám: +36 42 78 37 36

Tanoda

HOL TALÁLHATÓ A MEGNÖVÖK TANODA? Nyíregyházától 5 km-re fekszik az Alföld oázisa, „gyöngyszeme”: a Sóstó. A 800 holdas tölgyerdő szélén a százados tölgyek, platánok, suttogó hársak alatt a sziksós tó. A tó partján: Tölgyerdőhát. Tölgyerdőháton: a MEGNÖVÖK TANODA, íme:

Táblajáték. A táblajáték a "gondolkodás iskolája", "tréningje" Az alakuló személyiség formáló-nevelési eszköze. . A "logikus gondolkodás közhelye" mellett, a szabályok szükségességének belátása, a szabályok megértése, elfogadása és betartása, a fair play és az esélyegyenlőség igénye és értékelése, a nyertes és vesztes szerepek élménye, siker és kudarc elviselése.

Alapvető célunk: a mozgás, a rendszeres testedzés, a sportjátékok iránti kedv felkeltése és megerősítése, a gyermekek fokozott játék- és mozgásigényének kielégítése.

A gazdálkodás és a pénz világára vonatkozó tudás nélkül nem érthetjük meg a bennünket körülvevő világ számunkra fontos folyamatainak jelentős hányadát; e tudás általános műveltségünk részévé vált. A gazdaság alapvető összefüggéseit értő és a javaikkal okosan gazdálkodni képes egyének nélkül nem képzelhető sem működő demokrácia, sem életképes piacgazdaság.

A tanuló elsajátítja az alapvető magatartási normákat, a közösségi együttlét alapvető szabályait. Szeretetteljes légkör kialakításával elkerülhetőek a kudarcélmények, megakadályozható a negatív énkép kialakulása, s ennek köszönhetően a tanulók felismerik erősségeiket és hiányosságaikat (életkori sajátosságaiknak megfelelő mélységben), motiváltságuk pedig mindvégig megmarad.

A személyes, értékorientációs, szociális és állampolgári kompetenciák a harmonikus életvitel és a közösségi beilleszkedés feltételei, Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva, aktívan vegyen részt a közügyekben.

Minden műveltségi területen a hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy a gyermek képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást.

Ez a kulcskompetencia segíti a gyermeket az információs társadalom technológiáinak magabiztos és kritikus használatában. Segíti az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönbözetését.

A matematikai kompetencia a matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége, felkészítve ezzel a gyermeket a mindennapok problémáinak megoldására is.

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a gondolatok, érzések és érzelmek kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt, valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot az élet minden területén: családon belül, iskolában, társadalmi érintkezések, szabadidős tevékenységek stb. során.